พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. “พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity”. Journal of The Department of Medical Services 44, no. 3 (June 1, 2019): 11–15. Accessed October 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763.