กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. “Non Surgical Orthodontics Accelerators for Clear Aligners”. Journal of The Department of Medical Services 44, no. 2 (April 1, 2019): 5–7. Accessed September 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246816.