จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. “สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน ‘NCI Easy’ Application”. Journal of The Department of Medical Services 45, no. 3 (January 4, 2021): 5–8. Accessed September 25, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248564.