มโนสุดประสิทธิ์ ขวัญหทัย, เฮงรัศมี เกรียงไกร, อัศวหาญฤทธิ์ จรินทร์, จำปาเทศ สมรรัตน์, and เมธาวีกุล คมสิงห์. “Use of Plasma NT-ProBNP Level to Predict Persistent Pulmonary Arterial Hypertension in Patients With Secundum Atrial Septal Defect After Transcatheter Closure”. Journal of The Department of Medical Services 47, no. 1 (March 31, 2022): 33–40. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/250383.