โลหารชุน บุษกร. “ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ”. Journal of The Department of Medical Services 46, no. 3 (November 30, 2021): 5–10. Accessed February 7, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022.