ณัฐมนวรกุล อภิวรรณ. “ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย: การจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation; ACAI) และนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2565”. Journal of The Department of Medical Services 46, no. 4 (January 28, 2022): 5–9. Accessed November 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255919.