1.
คงแสงดาว ส. ยาต้านไวรัสที่กำลังอยู่ในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้รักษาโรค COVID- 19. j dept med ser [Internet]. 2020 Mar. 30 [cited 2022 Oct. 5];45(1):5-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244735