1.
ศรีสุบัติ อ, ธนะสิทธิชัย ส. กัญชากับการแพทย์แผนปัจจุบัน. j dept med ser [Internet]. 2019 Dec. 30 [cited 2022 Oct. 5];44(6):5-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/244745