1.
พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู พ.บ. สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์. แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ. j dept med ser [Internet]. 2019 Oct. 1 [cited 2022 Oct. 4];44(5):23-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246638