1.
เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน. คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน. j dept med ser [Internet]. 2019 Jul. 1 [cited 2022 Sep. 28];44(4):16-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246686