1.
พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. Skinomics กับการฟื้นฟูและชะลอวัยของผิวหนัง. j dept med ser [Internet]. 2019 Jun. 1 [cited 2022 Oct. 4];44(3):5-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246759