1.
ณัฐฐา ตังควัฒนกุล พ.บ., พิมพา ตันธนศรีกุล พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์. บทบาทวิตามินซีต่อผิวหนัง. j dept med ser [Internet]. 2019 Jun. 1 [cited 2022 Oct. 4];44(3):7-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246760