1.
พีรยา สุธีรวุฒิ พ.ม. โรงพยาบาลโนนสัง. พิษจากสารปรอท Mercury Toxicity. j dept med ser [Internet]. 2019 Jun. 1 [cited 2022 Sep. 26];44(3):11-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246763