1.
กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พบ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. Non surgical orthodontics accelerators for clear aligners. j dept med ser [Internet]. 2019 Apr. 1 [cited 2022 Oct. 7];44(2):5-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246816