1.
จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ พ.บ., สุดธินีย์ ทองจันทร์ ศศ.ม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้นำการบริการทางการแพทย์ผ่าน “NCI Easy” Application. j dept med ser [Internet]. 2021 Jan. 4 [cited 2022 Oct. 1];45(3):5-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248564