1.
นงค์เยาว์ นุชนารถ พย.บ. วิมลทิพย์ ศรีเจริญ พย.บ. อนัญญ์ เพฑวณิช w.บ. Comparative Study of Two Methods for Nasal Preparation before Nasal Endoscopy : Nasal Spray Only VS Nasal Spray and Packing. j dept med ser [Internet]. 2017 Jun. 1 [cited 2022 Oct. 1];42(3):47-51. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248854