1.
โลหารชุน บ. ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ. j dept med ser [Internet]. 2021 Nov. 30 [cited 2023 Jan. 31];46(3):5-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022