1.
ณัฐมนวรกุล อ. ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย: การจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation; ACAI) และนโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุปี พ.ศ. 2565. j dept med ser [Internet]. 2022 Jan. 28 [cited 2022 Nov. 30];46(4):5-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255919