[1]
ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ ส.-ท.บ.-ส. 2021. ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 1, 1 (ม.ค. 2021).