[1]
ปริตรศิรประภา ช. 2021. ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 1, 2 (พ.ค. 2021), 83–96.