[1]
วงศ์สว่างศิริ พ. และ ใส้เพี้ย ป. 2021. บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 1, 3 (พ.ย. 2021), 82–96.