[1]
อุ่นเสียม ส. และ เดชอรัญ ว. 2023. การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 3, 1 (ม.ค. 2023), 1–16.