[1]
มงคลการุณย์ ส., แวววรรณจิตร ม. และ แพรกทอง ส. 2022. การประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมป้องกันและเวชปฏิบัติด้านเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 2, 2 (มิ.ย. 2022), 76–94.