[1]
ทรงทอง ช. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 3, 1 (มี.ค. 2023), 17–27.