[1]
ทองรัตน์ ณ., ประดับพจน์ เ. และ ขนอม ส. 2023. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 3, 1 (มี.ค. 2023), 69–83.