[1]
ศรีสุข ธ. 2023. การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่: กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 11. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา. 3, 3 (ก.ค. 2023), 18–35.