(1)
นาครัตน์ เ.; จอกทอง ส.; พุ่มเอี่ยม ถ. ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11. J Health Sci Ped 2021, 1, 40-49.