(1)
ประพฤติดี ม. การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช. J Health Sci Ped 2021, 1, 16-29.