(1)
กลิ่นรัตน์ น.; ชาญณรงค์ ม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้อง ในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชราช. J Health Sci Ped 2021, 1, 68-81.