(1)
อุ่นเสียม ส.; เดชอรัญ ว. การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. J Health Sci Ped 2023, 3, 1-16.