(1)
มงคลการุณย์ ส.; แวววรรณจิตร ม.; แพรกทอง ส. การประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมป้องกันและเวชปฏิบัติด้านเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. JHSP 2022, 2, 76-94.