(1)
ขนอม ส.; ผจญภัย เ. ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในการป้องกันการติดเชื้อ และภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อของอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. J Health Sci Ped 2023, 3, 46-57.