(1)
คงจันทร์ ช. . . การบริหารต้นทุนบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา. J Health Sci Ped 2023, 3, 28-45.