(1)
พิมพการ ล. ผลการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1 - 4 โรงพยาบาลพรหมคีรี. J Health Sci Ped 2023, 3, 84-97.