(1)
ทองรัตน์ ณ.; ประดับพจน์ เ. .; ขนอม ส. . ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. J Health Sci Ped 2023, 3, 69-83.