(1)
ศรีสุข ธ. . . การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่: กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 11. J Health Sci Ped 2023, 3, 18-35.