นาครัตน์ เ.; จอกทอง ส.; พุ่มเอี่ยม ถ. ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 1, p. 40–49, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/247546. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.