ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ ส.-ท. บ.-ส. ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249048. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.