ประพฤติดี ม. การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 16–29, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249365. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.