ปริตรศิรประภา ช. ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 83–96, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249628. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.