ศรแก้ว ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีอัตราป่วยสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253381. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.