กลิ่นรัตน์ น.; ชาญณรงค์ ม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้อง ในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 3, p. 68–81, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253834. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.