วงศ์สว่างศิริ พ.; ใส้เพี้ย ป. บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 1, n. 3, p. 82–96, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253858. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.