แสงเพ็ง ล. การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 1, p. 55–66, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/256234. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.