อุ่นเสียม ส.; เดชอรัญ ว. การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 1–16, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/257797. Acesso em: 2 ต.ค. 2023.