มงคลการุณย์ ส.; แวววรรณจิตร ม.; แพรกทอง ส. การประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมป้องกันและเวชปฏิบัติด้านเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 2, p. 76–94, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/258015. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.