ทรงทอง ช. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 17–27, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260377. Acesso em: 2 ต.ค. 2023.