พิมพการ ล. ผลการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1 - 4 โรงพยาบาลพรหมคีรี . วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 84–97, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260973. Acesso em: 29 ก.ย. 2023.