ศรีสุข ธ. . . การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่: กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 11. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 3, p. 18–35, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/262898. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.