นาครัตน์ เปรมยุดา, จอกทอง สุวณีย์, และ พุ่มเอี่ยม ถาวร. 2021. “ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 1 (1). Bangkok, Thailand:40-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/247546.